110209Demers210312110209Demers210319110209Demers210358110209Demers210417110209Demers210425110209Demers210432110209Demers210531110209Demers210545110209Demers210552110209Demers210607110209Demers210636110209Demers210637110209Demers210646Lg1Lg2Lg6Lg5Lg4Lg3Jesus1